Please check an answer for every question.
We use cookies to personalise content, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use on our site with our socal media and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services.
Enabling this category of cookie would establish statistics of attendance on the site. Disabling them prevents us from tracking and improving the quality of our services.
Enabling this category of cookie would establish statistics of attendance on the site. Disabling them prevents us from tracking and improving the quality of our services.
Enabling this category of cookie would establish statistics of attendance on the site. Disabling them prevents us from tracking and improving the quality of our services.
Enabling this category of cookie would establish statistics of attendance on the site. Disabling them prevents us from tracking and improving the quality of our services.
Enabling this category of cookie would establish statistics of attendance on the site. Disabling them prevents us from tracking and improving the quality of our services.
Enabling this category of cookie would establish statistics of attendance on the site. Disabling them prevents us from tracking and improving the quality of our services.
Enabling this category of cookie would establish statistics of attendance on the site. Disabling them prevents us from tracking and improving the quality of our services.
Enabling this category of cookie would establish statistics of attendance on the site. Disabling them prevents us from tracking and improving the quality of our services.

Wettelijke vermeldingen

Algemene gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website Total in België (de “website”). Door naar onze website te surfen of hem te gebruiken, erkent u zonder beperking of voorbehoud, de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te hebben gelezen, begrepen en aanvaard. Gelieve op te merken dat indien u een andere website van de Total-groep bezoekt, er op deze websites andere algemene voorwaarden en charters omtrent de bescherming van persoonsgegevens gelden. Wij raden u aan om ze te raadplegen.

1. Identiteit

De uitgeversmaatschappij van de website, hierna de “maatschappij”:

Total Petrochemicals & Refining SA/NV
Maatschappelijke zetel: Industriestraat 52, 1040 Brussel, België
Type maatschappij—maatschappelijke vorm: SA/NV
Kapitaal: 1 087 884 500 EUR
Handelsregister: RPR Brussel 0403.079.441
BTW-nummer: BE403.079.441
E-mail: rc.csb-communication-belgium@total.com
Telefoon: +32 2 288 91 11
Directeur publicatie: Directeur Communicatie

Ontwerp van de website:

Marcel
Vereenvoudigde NV met maatschappelijk kapitaal van € 82.990, met maatschappelijke zetel 133 Avenue des Champs Elysées, 75008 Parijs
Ingeschreven in het Franse handelsregister van Parijs: 381 531 938
Telefoon: +33 (0)1 44 43 67 00

Hosting of the internet site:

Acquia Cloud Site Factory located at Frankfurt, Germany
Headquarter located at 53 State Street, Boston, MA 02109, USA 
Dun and Bradstreet (D&B):   015922699
Phone number: +1 617-588-9600

De ondernemingen van de Total-groep hebben hun eigen wettelijke bestaan en beschikken over een autonome rechtspersoonlijkheid. De maatschappij die deze website heeft gemaakt, maakt deel uit van de Total-groep. De begrippen “Total” en “de Total-groep” worden soms gebruikt om praktische redenen en verwijzen algemeen naar TOTAL NV (de holdingmaatschappij) en/of haar dochterondernemingen. Op dezelfde manier verwijzen de begrippen ”wij”, “ons”, “onze” naar de maatschappij of eender welke andere onderneming van de Total-groep in het algemeen. Het gewone gebruik van deze uitdrukkingen houdt geen enkele implicatie in over TOTAL NV, noch over dochterondernemingen betreffende het zakelijke aspect of het beheer van een andere onderneming van de Total-groep.

2. Informatie over de activiteiten

Deze website geeft informatie over bepaalde activiteiten van de maatschappij en van de Total-groep.  De informatie wordt verstrekt om een algemeen beeld te geven zonder dat ze noodzakelijk afgestemd is op een specifieke gebruiksbehoefte. De maatschappij kan ze op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en updaten. 

3. Intellectuele eigendom

3.a. Principe.

Alle informatie of documenten (teksten, bewegende of niet-bewegende beelden, databanken, geluiden, foto’s, expertise, genoemde producten) op de website evenals alle elementen gecreëerd voor de website en zijn algehele structuur, zijn ofwel de eigendom van de maatschappij of van de Total-groep, of maken het voorwerp uit van gebruiks-, reproductie- en afbeeldingsrechten toegekend ten voordele van deze laatste. Deze informatie, documenten of elementen zijn onderworpen aan wetten die het auteursrecht beschermen vanaf het ogenblik dat ze ter beschikking gesteld worden van het publiek op deze website. Er wordt geen enkele toestemming of ander recht dan om de website te raadplegen, toegekend aan wie dan ook met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. De reproductie van documenten van de website is uitsluitend toegelaten voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie of elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de maatschappij. In elk geval moet de toegelaten reproductie van informatie op deze website de bron en eigendomsrechten op gepaste wijze vermelden.

3.b. Onderscheidende kenmerken.

Tenzij anders vermeld, zijn de op deze website vermelde bedrijfsnamen, logo’s, producten en merken de eigendom van de maatschappij of de Total-groep, of maken ze het voorwerp uit van gebruiks-, reproductie- of afbeeldingsrechten toegekend in hun voordeel. Ze mogen enkel gebruikt worden na de voorafgaande schriftelijke toestemming van de maatschappij.

3.c. Databanken.

De databanken die u ter beschikking gesteld worden op de website, worden beheerd door de maatschappij en ze zijn de eigendom van de maatschappij. Het is  verboden om een aanzienlijk kwalitatief of kwantitatief deel van databanken te extraheren of te hergebruiken, inclusief voor privédoeleinden.

4. Verbintenis van de gebruiker

4.a. Elke bezoeker van de website die informatie verstrekt, stemt in met de volledige overdracht van de rechten met betrekking tot deze informatie en geeft de maatschappij de toestemming om er gebruik van te maken. De informatie die op deze manier aangeleverd wordt door de bezoekers wordt niet als vertrouwelijk beschouwd. Wanneer de aangeleverde informatie echter persoonlijke gegevens zijn zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving, wordt ze behandeld conform ons beleid inzake de bescherming van persoonlijke gegevens dat van toepassing is op deze website.

4.b. Elke bezoeker van de website verklaart zich te houden aan onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en de geldende wetgeving, meer bepaald:

  • beschikt over de nodige competentie en middelen om naar de website te surfen en hem te gebruiken;

  • heeft vooraf gecontroleerd dat het gebruikte computermateriaal geen enkel virus bevat en dat het perfect werkt;de maatschappij en partners in voorkomend geval het recht geven om de verstrekte informatie (behalve persoonlijke gegevens) volledig te gebruiken;

  • geeft het recht aan de maatschappij en partners in voorkomend geval om de verstrekte informatie (behalve persoonlijke gegevens) volledig te gebruiken;

  • garandeert de vertrouwelijkheid van de toegangscodes en wachtwoorden die de maatschappij doorstuurt om bepaalde rubrieken te bekijken, en bijgevolg is hij verantwoordelijk zijn voor het gebruik en de veiligheid hiervan. De maatschappij behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de website te verbieden in geval van frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van deze toegang.

5. Hyperlinks

5.a. Activering van links. De maatschappij wijst formeel alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van sites waarnaar zij links legt. Deze links worden voorgesteld aan de gebruikers van deze website. Gelieve de algemene voorwaarden en het charter over de bescherming van persoonsgegevens van deze websites te raadplegen om hun beleid te begrijpen. De beslissing om de links aan te klikken, behoort exclusief aan de gebruikers van de website toe. De maatschappij mag een link op onze website op elk moment wijzigen of verwijderen.

5.b. Goedkeuring van links. Indien u een hyperlink wil leggen naar deze website, moet u voorafgaande een schriftelijke toelating verkrijgen van de maatschappij via de contactgegevens vermeld op het einde van dit document.

6. Waarschuwingen

6.a. De informatie en aanbevelingen beschikbaar op deze website (“Informatie”) worden u te goeder trouw voorgesteld. Ze zijn geacht correct te zijn op het moment dat ze gepubliceerd worden op de website. De maatschappij garandeert echter niet dat deze Informatie volledig en juist is. U aanvaardt volledig de risico’s die verband houden met de geloofwaardigheid die u eraan hecht. Deze Informatie wordt u verschaft op voorwaarde dat u of iemand anders die ze ontvangt, het belang ervan kan bepalen voor een bepaalde doelstelling vooraleer er gebruik van te maken. De maatschappij zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg kan zijn van de geloofwaardigheid die u hecht aan deze informatie of het gebruik ervan.  Deze Informatie mag niet beschouwd worden als aanbeveling voor het gebruik van informatie, producten, procedures, voorzieningen of formuleringen die in strijd zouden zijn met een patent, een copyright of een gedeponeerd handelsmerk. De maatschappij wijst elke verantwoordelijkheid, expliciet of impliciet, af indien het gebruik van deze Informatie zou indruisen tegen een patent, een copyright of een gedeponeerd handelsmerk.

De Maatschappij en elke maatschappij van de Total-groep verwerpt categoriek elke interpretatie die erop gericht is zich de inhoud van de websites eigen te maken voor aankoopaanbiedingen of aanbevelingen om aandelen of andere beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde obligaties van de maatschappij of enige andere maatschappij van de Total-groep te verwerven. Er wordt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, verleend betreffende de verhandelbare aard van de verschafte Informatie, noch betreffende de geschiktheid ervan voor een bepaald doel, ook voor wat betreft de producten waarnaar verwezen wordt in deze Informatie. De maatschappij verbindt er zich in geen geval toe om de Informatie die op het internet of op hun webservers verspreid wordt,  bij te werken of te corrigeren. De maatschappij behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van haar websites te wijzigen of te corrigeren.

6.b. De op deze website bekendgemaakte Informatie kan prognoses bevatten betreffende de financiële situatie, de operationele resultaten, de activiteiten en de bedrijfsstrategie van de maatschappij, van TOTAL NV en/of van ondernemingen van de Total-groep. Aan deze prognoses zijn risico's en onzekerheden verbonden. Ze zijn gebaseerd op meningen en hypotheses van de directie van de betrokken entiteit en op informatie die ze op dat moment ter beschikking hebben.  De prognoses bevatten informatie betreffende voorspellingen, projecties, verwachte synergieën en andere informatie betreffende mogelijke of veronderstelde toekomstige resultaten. Ze kunnen voorafgegaan, gevolgd worden door of termen bevatten zoals "geloven", "verwachten", "anticiperen", "de intentie hebben om", "voorzien", "als doel stellen", "schatten" en andere gelijkaardige uitdrukkingen. De prognoses vormen geen enkele garantie op resultaten of waarden. Ze houden risico’s en onzekerheden in en zijn geformuleerd op basis van hypothesen. De toekomstige resultaten kunnen op aanzienlijke manier verschillen van resultaten vermeld in de prognoses. Tal van factoren die deze resultaten en waarden bepalen, zijn onafhankelijk van het controle- of voorspellingsvermogen van de maatschappij. De maatschappij verbindt zich er niet toe en neemt ook niet de verantwoordelijkheid op om deze prognoses bij te werken of te herzien, vooral in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere factoren. Extra informatie betreffende de factoren die een effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten van de Total-groep kan geraadpleegd worden in de documentatie ingediend bij de Franse beurswaakhond “Autorité des marchés française” (AMF) en de Amerikaanse beurswaakhond “Securities and Exchange Commission” (SEC) of bij elke andere bevoegde overheid.

6.c. De maatschappij garandeert niet, zonder evenwel volledig te zijn, dat de website ononderbroken werkt en dat de servers die er toegang toe geven en/of sites van derden waarvoor hyperlinks verschijnen geen virussen bevatten.

7. Bijwerken van de gebruiksvoorwaarden van de website en toepasselijk recht

De maatschappij kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment bijwerken. Bijgevolg raadpleegt u best regelmatig de recentste geldende gebruiksvoorwaarden.

Door het gebruik van deze website aanvaardt u dat de volledige inhoud uitsluitend geregeld wordt volgens het Belgische recht en conform hiermee geïnterpreteerd wordt. Enkel de Belgische rechtbanken in het gerechtelijk arrondissement van Brussel met uitsluiting van alle andere, zijn bevoegd in het geval van geschillen betreffende deze website of het gebruik ervan.

8. Contactgegevens

Voor al uw vragen over de gebruiksvoorwaarden van de website kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina of per brief naar onderstaand adres:

Total Petrochemicals & Refining SA/NV
Maatschappelijke zetel: Industriestraat 52, 1040 Brussel, België